Regulamin serwisu hydrolazienka.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM HYDROLAZIENKA.PL

Hydrolazienka.pl to sklep internetowy prowadzony przez Różę Ławreszuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wschodnia 33, 15-158 NIP: 966-083-08-76, REGON: 200778199 (dalej jako: Sprzedawca, Usługodawca lub hydrolazienka.pl)

SPIS TREŚCI:

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Warunki i zasady korzystania z serwisu i sklepu internetowego
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
5. Procedura rejestracyjna
6. Zasady dokonywania zakupów, warunki zawierania umowy sprzedaży
7. Sposoby i terminy płatności
8. Koszty oraz sposoby dostaw
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
10. Gwarancja
11. Reklamacje
12. Zgłaszanie naruszeń
13. Ochrona danych osobowych
14. Postanowienia końcowe

1. DEFINICJE:

Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta
Dostawca – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
hydrolazienka.pl korzysta z usług następujących firm przewozowych:
DPD (www.dpd.com.pl), PEKAES SP. Z O.O. (www.pekaes.pl), POCZTA POLSKA S.A. (www.poczta-polska.pl), INPOST S.A. (www.inpost.pl). W zależności od zakupionego towaru, jego specyfiki, wagi, gabarytów, dostosowujemy odpowiedniego przewoźnika oraz rodzaj przesyłki. Kurierzy doręczają paczki w godzinach 8.00-16.00, doręczenie o innej porze jest tylko i wyłącznie kwestią dobrej woli kuriera doręczającego. Trasa oraz dokładna godzina doręczenia jest zależna tylko od kuriera. Przypominamy, iż w przypadku przesyłek powyżej 30 kg, kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru do lokalu Kupującego. Przy takich przesyłkach kurier dostarcza towar pod budynek adresata, najbliżej jak to możliwe, biorąc pod uwagę stan infrastruktury drogowej.
Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysyłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy
Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta
Formularz Zamówienia – interaktywny elektroniczny formularz zamówienia Towaru lub Towarów, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego zgodnie z jego regulaminem, która ma zamiar zawrzeć lub zawiera umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
Klient Zarejestrowany – Klient, który dokonał pełnej rejestracji i aktywacji Konta Klienta
Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2018.1025)
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.2018.1025)
Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o realizacji złożonych Zamówień w Sklepie Internetowym , historia Zamówień, status Zamówień, dane dotyczące płatności i dostawy
Newsletter, SMS-Newsletter – Usługa Elektroniczna udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz w formie sms przesyłanej na telefon komórkowy umożliwiająca korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informację o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Sklep Internetowy (Sklep) – funkcjonalność Serwisu Internetowego, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie na Towar
Sprzedawca / Usługodawca – Hydrolazienka.pl Róża Ławreszuk, z siedzibą w 15-158 Białystok, ul. Wschodnia 33, NIP: 966-083-08-76, REGON: 200778199, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Adresy poczty elektronicznej: sklep@hydrolazienka.pl +48 668 387 444 (koszt poł. wg. taryfy wybranego operatora)
Towar(y) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu Cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów zgodnie z jego opisem i warunkami tam zawartymi za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty związane z wykonywaniem umowy przewozu Towaru do Klienta
Usługa Elektroniczna – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi: Formularza Kontaktowego, prowadzenie Konta Klienta, wysyłania Newslettera do Klienta
Usługobiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego zgodnie z jego regulaminem
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683 z późn. zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 z późn. zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty i dostawy

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Usługodawcą i Klientem
2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego oraz korzystania z nich przez Klientów, rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług Elektronicznych,  tryb składania Zamówień i procedurę zawierania Umowy Sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego, obowiązki i uprawnienia Stron
3. hydrolazienka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.hydrolazienka.pl , drogą mailową sklep@hydrolazienka.pl , telefoniczną pod numerem +48 668 387 444 , +48 85 733 51 03
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy składają Zamówienie drogą telefoniczną lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. Zamówienie z użyciem poczty elektronicznej), niezależnie od tego czy posiadają zarejestrowane Konto Klienta w Sklepie. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu, tak jak Klienci Sklepu Internetowego
5. W zakresie Usług Elektronicznych Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
6. Umowa Sprzedaży oraz Umowa o Usługi Elektroniczne zawierane są wyłącznie w języku polskim.
7. Wszelkie informacje dotyczące Towarów w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
8. Regulamin zostaje udostępniony każdemu Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy z Usługodawcą, tak aby mógł on zapoznać się z treścią. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.hydrolazienka.pl
9. Klient jest obowiązany do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu

3. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO:

1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a/ urządzenie multimedialne: komputer, notebook, tablet lub inne  z dostępem do Internetu
b/ poprawnie zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej
c/ zalecana minimalna rozdzielczość ekranowa urządzenia: 1024×768 pikseli
d/ włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi JavaScript
e/ program do odczytu plików formatu PDF
3. Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posługiwanie się kontem poczty elektronicznej
4. Korzystając ze Sklepu Klient obowiązany jest w szczególności do:
a/ korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
b/ niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych
c/ korzystania ze Sklepu i usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
d/ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę
e/ podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym (w zakresie składania Zamówień poprzez Sklep)
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia
6. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, praw osób trzecich jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie
7. Usługodawca może ograniczyć lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień bądź zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy:
a/ Klient działa na szkodę Sprzedawcy bądź innych Klientów
b/ Klient poda dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b/ Klient dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów
c/ Klient dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
d/ korzystanie narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich nie odbieranie, z zastrzeżeniem, iż nie wynika to z ustawowego prawa Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w związku z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta
e/ istnieją uzasadnione względy bezpieczeństwa w szczególności: przełamywanie przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu
8. Usługodawca zawiadamia Klienta o ograniczeniu, pozbawieniu prawa do składania Zamówień bądź zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi Elektroniczne:
a/ Formularz Kontaktowy
b/ Prowadzenie Konta Klienta
c/ Wysyłanie Newslettera do Klienta
2. Świadczone przez Usługodawcę Usługi Elektroniczne są bezpłatne
3. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej Usługi Elektronicznej i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z usługi (zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy)
4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Sklepu Internetowego pozwalającego na modyfikację danych podanych podczas Rejestracji oraz śledzenie historii bieżących i zrealizowanych zamówień. Umowa o świadczenie Usługi Prowadzenie Konta zawarta zostaje w momencie Rejestracji przez Klienta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W celu rozwiązania Umowy Klient, który dokonał Rejestracji powinien zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hydrolazienka.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby firmy: Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok. Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta Klienta nastąpić powinno nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia żądania
5. Usługa Wysyłanie Newslettera, SMS-Newslettera do Klienta to Usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź w formie wiadomości SMS przesyłanej na telefon komórkowy. Usługa dostępna jest po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, SMS-Newsletter. Usługa umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, SMS-Newslettera zawierającego informacje handlowe o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi Wysyłanie Newslettera, SMS-Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. W celu rozwiązania Umowy Klient powinien zgłosić Sprzedawcy żądanie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hydrolazienka.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby firmy: Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok. Rozwiązanie umowy i wypisanie z Newslettera, SMS-Newslettera Klienta nastąpić powinno nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia żądania
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług Elektronicznych, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron

5. PROCEDURA REJESTRACYJNA:

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klienta obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie Sklepu hydrolazienka.pl
2. Rejestracja następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne
3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login i Hasło
4. W trakcie Rejestracji Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu akceptując jego treść oraz zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta
5. W trakcie Rejestracji, Klienta ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania na podany adres email Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy oraz otrzymania na podany numer telefonu komórkowego SMS-Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy
6. Na adres e-mail Klienta umieszczony w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta Klienta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą a Usługobiorcą
7. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu, Klient obowiązany jest wysłać na adres pocztowy email sklep@hydrolazienka.pl żądanie o usunięcie Konta Klienta, z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Usunięcie Konta Klienta nastąpi do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wpłynięcia wniosku
8. Klient ma możliwość dokonania zakupu bez Rejestracji wybierając opcję „Zakupy bez rejestracji”. W tym celu Klient obowiązany jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia. Klient obowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do śledzenia Zamówienia. Każdorazowe złożenie Zamówienia bez Rejestracji oznacza zawarcie pomiędzy Klientem a Sklepem nowej Umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy: dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych

6. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW, WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest: za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez Formularz Zamówienia, poprzez wysłanie Zamówienia z użyciem poczty elektronicznej na adres email sklep@hydrolazienka.pl , telefonicznie pod numerem +48 668 387 444 lub +48 85 733 51 03
3. Klient może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę (dotyczy Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez Formularz Zamówienia oraz Zamówień wysyłanych z użyciem poczty elektronicznej email). Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00
4. W trakcie składania Zamówienia, niezależnie od sposobu jego złożenia, Klient obowiązany jest podać następujące dane niezbędne do skutecznego zrealizowania Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności
5. Złożenie skutecznego Zamówienia jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji Regulaminu
6. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Klienta. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i wskazywane są Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Cennik dostaw” oraz podawane są przy podsumowaniu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
7. Cena Zamówienia jest równa sumie cen Towarów oraz kosztu wybranego sposobu dostawy
8. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez Formularz Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienia na różne Towary, należy otworzyć stronę każdego Towaru i wybrać opcję „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu Towarów, należy kliknąć w ikonę koszyka, następnie złożyć Zamówienie na wybrane Towary, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje
9. W celu złożenia Zamówienia poprzez użycie poczty elektronicznej email należy wysłać Zamówienie na adres email wskazany w ust. 2 powyżej. W Zamówieniu należy wskazać Towar lub Towary oraz podać pozostałe dane wymienione w ust. 4 powyżej
10. W celu złożenia Zamówienia telefonicznie należy zadzwonić na wybrany numer telefonu a następnie dokonać wyboru Towaru lub Towarów i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty oraz wskazówki Sprzedawcy
11. W przypadku błędów w złożonym Zamówieniu (pomyłki ilościowe Towaru, zmiana Towaru itp.) Klient chcący skorygować Zamówienie, powinien bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną ze Sprzedawcą, wskazując w jaki sposób chce skorygować błędy w złożonym Zamówieniu
12. Zawarcie Umowy Sprzedaży o której mowa w ust. 8, 9 i 10 powyżej następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email wysłanej przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej pisemne potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia złożonego przez Klienta i oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i przekazania Zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej Umowa Sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej
13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz pisemne potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży zawartej na Towar lub Towary następuje poprzez wysłanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej lub dołączenie do przesyłki zawierającej Towar pisemnego potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz wystawienie paragonu lub faktury do Zamówienia
14. Zamówienie Klienta zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży
15. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie bądź wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta bądź podczas składania Zamówienia. W przypadku braku dostępności danego Towaru po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży

7. SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI:

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a/ przelew bankowy na konto:
Bank: PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski)
Numer rachunku: 72 1020 1332 0000 1402 1067 4911
b/ system płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
c/ płatność za pobraniem (przy dostawie Towaru)
2. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient, w trakcie składania Zamówienia
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bądź płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
5. W przypadku gdy Klient nie zapłaci za zamówienie w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin oraz informuje Klienta za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, iż po bezskutecznym upłynięciu dodatkowego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej

8. KOSZTY ORAZ SPOSOBY DOSTAW:

1. Dostawa Towaru/ów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru/ów są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Cennik dostaw” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
2. W przypadku składania Zamówienia na różnorodne Towary poprzez Formularz Zamówienia, koszty dostawy obliczane są automatycznie i są widoczne w Formularzu Zamówienia, zaś dla Zamówień składanych telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej koszty dostawy Towarów będą wyraźnie podane w trakcie rozmowy telefonicznej lub w wiadomości email wysłanej Klientowi
3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient
4. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności za złożone Zamówienie. Każdorazowo informacje te są podane na stronie Sklepu Internetowego
5. Dostępność Towaru oraz termin realizacji Zamówienia na dany Towar widoczne się każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego z opisem szczegółowym danego Towaru. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi zazwyczaj do 5 Dni Roboczych , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
a/ w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy
b/ w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Sprzedawca przesyła informację na adres korespondencji elektronicznej Klienta potwierdzającą nadanie przesyłki
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane listownie na adres siedziby firmy: Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hydrolazienka.pl Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem załączonego formularza do niniejszego Regulaminu, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Zwrot płatności Klientowi nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką wybrał on zawierając pierwotną Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę. W każdym przypadku nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Towar powinien być zwrócony w całości na adres: Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok, wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia oraz załączonymi dokumentami (gwarancja, instrukcja, dowód sprzedaży), nie powinien być uszkodzony, zniszczony lub nosić trwałych i widocznych śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli jest to wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu
6. Zaleca się zwrot Towaru w opakowaniu fabrycznym, w którym został on dostarczony Klientowi, z wykorzystaniem zabezpieczeń ochronnych, które użyto w trakcie dostawy do Klienta
7. Koszt pakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument
8. Konsument (wykonujący prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży) ma obowiązek zapłaty za Usługi Dodatkowe i świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpi od umowy zawartej na odległość po zgłoszeniu wyraźnego żądania spełnienia świadczeń, których wykonanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
9. Usługodawca, o ile nie zaoferował odbioru Towaru od Klienta,  ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwracanego przez niego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a/  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b/ w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
c/ w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
d/ w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
e/ zawartej w drodze aukcji publicznej

10. GWARANCJA:

1. Sprzedawca gwarantuje przydatność Towaru do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem i udziela gwarancji  na każdy Towar co do jego dobrej jakości i wykonania w formie:
a/ gwarancja typu „in home” –  istotne naprawy gwarancyjne Towaru (jego części) odbywają się w miejscu instalacji Towaru (lokal Klienta), poprzez osobę upoważnioną przez Usługodawcę oraz na koszt Sprzedawcy. Gwarancja ta dotyczy Towarów, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykłym trybie do siedziby Sprzedawcy
b/ gwarancja typu „door to door” – Towar (jego część) odbierany jest od Klienta przez przewoźnika działającego na zlecenie Usługodawcy i przesyłany do siedziby Sprzedawcy w celu dokonania naprawy. Po usunięciu wady Towar jest odsyłany z powrotem do Klienta na wskazany przez niego adres. Koszt przesyłki Towaru, Klient – Sprzedawca – Klient pokrywa Sprzedawca
2. Okres gwarancji oraz jej typ dla danego Towaru jest każdorazowo określony w jego opisie szczegółowym
3. Okres gwarancji liczony jest do dnia dostarczenia Towaru do Klienta
4. Gwarancja na Towar udzielana jest na piśmie. Klient wraz z zakupionym Towarem otrzymuje kartę gwarancyjną, w której podane są szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na Towar przez Sprzedawcę
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne zakupionego Towaru, które ujawnią się w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków udzielonych w gwarancji i z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Klienta zasad montażu, użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji Towaru i karcie gwarancyjnej
6. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę obejmuje wyłącznie obszar Rzeczypospolitej Polskiej
7. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę na Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

11. REKLAMACJE:

1. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi Towar bez wad co oznacza, że Towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju
2. Klient będący Konsumentem ma prawo do składania reklamacji związanych z Towarem przesyłając informację, na adres siedziby firmy: Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hydrolazienka.pl z tytułu:
a. gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę na Towar
b. rękojmi na Towar określony w Umowie Sprzedaży
3. Wybór podstawy prawnej reklamacji (rękojmia albo gwarancja) przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona
5. Zaleca się podanie przez Klienta składającego reklamację: nazwę oraz model Towaru, opis wady lub powstałego problemu, datę wystąpienia wady, datę nabycia Towaru, żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację
6. Składając reklamację z tytułu gwarancji Klient obowiązany jest załączyć kopię karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną
8. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem
9. W przypadku reklamowanych Towarów, których przesyłka byłaby nadmiernie utrudniona ze względu na ich rodzaj lub sposób ich zamontowania, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w lokalu, w którym Towar się znajduje
10. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez hydrolazienka.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR) dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a Przedsiębiorcami wynikających z internetowych Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług

12. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ:

1. W przypadku gdy Klient bądź inny podmiot uzna, że treść publikowana na stronie Sklepu narusza jego dobra osobiste bądź obowiązujące przepisy prawa może powiadomić o tym Sprzedawcę
2. Sprzedawca niezwłocznie dołoży wszelkich starań w celu usunięcia zgłaszanych treści
3. Zgłoszenie należy przysłać na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@hydrolazienka.pl

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, pracowników oraz współpracowników, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Różę Ławreszuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk (dalej jako: Administrator Danych Osobowych)
2. Administratorem Danych Osobowych jest Róża Ławreszuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok, NIP: 9660830876
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo uzyskać informacje pod adresem: Róża Ławreszuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok lub e-mailowo: biuro@hydrolazienka.pl
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.hydrolazienka.pl

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumentów
4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn ważnych jak: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019

Menu