POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, pracowników oraz współpracowników, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Różę Ławreszuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk (dalej jako: Administrator Danych Osobowych).

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Róża Ławreszuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok, NIP: 9660830876.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo uzyskać informacje pod adresem: Róża Ławreszuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HYDROŁAZIENKA.PL Róża Ławreszuk, ul. Wschodnia 33, 15-158 Białystok lub e-mailowo: biuro@hydrolazienka.pl

2. Cel przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania danych, czas przechowywania danych, uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (o ile występuje)

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych Uzasadniony interes Administratora
Zawarcie i wykonywanie umowy z klientem/kontrahentem

(w tym kontaktu z pracownikami klienta/kontrahenta)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Administrator Danych Osobowych w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami oraz współpracownikami klientów i kontrahentów, wyznaczonymi jako tzw. „osoby do kontaktu”
Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) oraz skarg Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dokumentacja związana z obsługą reklamacji danego klienta przechowywana będzie jeszcze przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych wyrażony poprzez prowadzenie działań marketingowych, mających na celu promowanie własnej działalności oraz podejmowanych przez przedsiębiorcę działań i produktów
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgoda osób, których dane dotyczą

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osób, których dane dotyczą z uwagi na

ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Do czasu lub wycofania zgody, w dowolny sposób, poinformowanie o chęci zaprzestania kontaktu i otrzymywania informacji o podejmowanych przez Administratora Danych Osobowych działaniach za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.
Dochodzenie roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Danych Osobowych Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi przejawia się w konieczności przetwarzania danych pracowników, w tym współpracowników klientów lub kontrahentów oraz danych samych klientów/ kontrahentów.
Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas przewidziany dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (min. 3 lata, maks. 6 lat).

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • biuro podatkowe, zapewniającemu obsługą podatkowo – księgową Administratora Danych Osobowych,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty wspierające Administratora Danych Osobowych w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności: dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym działalność, w tym dostawcy programu do fiskalizowania, przewoźnicy oraz operatorzy pocztowi, w tym Poczta Polska S.A. realizujący dostawy w imieniu Administratora Danych Osobowych, platformy sprzedażowe
 • dostawcy domeny, hostingu oraz poczty elektronicznej
 • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, dochodzenia roszczeń – Kancelaria Prawnicza,
 • w zakresie danych pracowników i współpracowników – również kontrahenci Administratora Danych Osobowych, bowiem w zakresie wynikającym z pełnionych obowiązków pracowniczych mogą być udostępniane kontrahentom Administratora celem realizacji umów i utrzymania kontaktu
  z kontrahentami Administratora.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zakresie danych osobowych klientów/kontrahentów przetwarzane są następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP.

W zakresie danych osobowych pracowników i współpracowników pobierane są dane osobowe wymienione
w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych ustaw związanych z zatrudnieniem pracownika, a inne dane osobowe, na podstawie zgody pracownika.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • ze źródeł publicznie dostępnych jak wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Internet, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego,
 • z platform sprzedażowych

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

Prawa osób, których dane dotyczą realizowane będą zgodnie z art. 12-23 RODO.

W przypadku Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie Państwa żądania kierować należy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej biuro@hydrolazienka.pl

7. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. W przypadku zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator Danych Osobowych nie będzie już przetwarzać danych osobowych do takich celów.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:

 • zawarcia i wykonywania umowy z klientem/kontrahentem,
 • rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) oraz skarg,
 • dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Danych Osobowych,
 • przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych,

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

9. Informacja o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

Menu